Hình ảnh giao thông đường sắt, đường bộ

Hình ảnh giao thông đường sắt, đường bộ

Ga Vinh

Ga Vinh

Ga Vinh (Railway Station)

Cầu Bến Thủy

Cầu Bến Thủy 1 (Benthuy 1 Bridge)

Cầu Bến Thủy

Cầu Bến Thủy 2 (Benthuy 2 Bridge)

Cầu Bến Thủy

Cầu Bến Thủy 2 (Benthuy 2 Bridge)

Đường 7 (National Road no.7 connecting Vinh to Lao PDR)

Đường Hồ Chí Minh qua huyện Thanh Chương

HoChiMinh Road running through Nghe An (picture: part covering Thanh Chuong district

Đường 1 (National No.1 running through Nghe An from North to South)

Giao thông TP Vinh

Nút giao thông cuối đường Trường Thi, Vinh

Bài viết liên quan