Mục tiêu phát triển tổng quát

1. Mục tiêu tổng quát

Phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015, và tỉnh khá của cả nước vào năm 2020; cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020. Xây dựng Nghệ An trở thành một trung tâm công nghiệp, du lịch, thương mại, giáo dục, tài chính, y tế, khoa học – công nghệ của vùng Bắc Trung Bộ; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, có nền văn hóa lành mạnh và đậm đà bản sắc xứ Nghệ; có nền quốc phòng – an ninh vững mạnh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

2. Mục tiêu cụ thể

(1). GDP/người 2015  đạt khoảng 1.700-1.800 USD và năm 2020 trên 2.800-3.000 USD.

(2). Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm giai đoạn 2011-2015 đạt 11-12% (trong đó công nghiệp – xây dựng 16-16,5%, dịch vụ 11-12; và nông – lâm nghiệp – thủy sản là 4,0-4,5%);

Giai đoạn 2016 – 2020 đạt 11,5-12,0% (trong đó công nghiệp – xây dựng 15,0-16,0%, dịch vụ 11-12; và nông – lâm nghiệp – thủy sản là 3,5-4,0).

(3). Cơ cấu kinh tế:

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng các ngành công nghiệp, dịch vụ; đặc biệt, thúc đẩy ngành dịch vụ tăng trưởng nhanh trong giai đoạn tới.
Thời kỳ 2011-2015: Công nghiệp – xây dựng 39- 40%, dịch vụ 39-40%, nông lâm ngư nghiệp 20-21%.
Thời kỳ 2016-2020: Công nghiệp – xây dựng 43 – 44%, dịch vụ 41-42%, nông lâm ngư nghiệp 15-16%.

(4).  Kim ngạch xuất khẩu năm 2015 trên 500-550 triệu USD. Năm 2020 khoảng 1.000 triệu USD.

(5). Phấn đấu mức thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm khoảng 17-20% trong cả thời kỳ 2011-2020, năm 2015 đạt khoảng 9.500-10.000 tỷ đồng và đến năm 2020 đạt khoảng 23.000-27.000 tỷ đồng.

(6). Tổng vốn đầu tư: Khoảng 180.000 tỷ đồng giai đoạn 2011-2015 và khoảng 450.000 tỷ đồng giai đoạn 2016-2020.

Bài viết liên quan